16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE STAR

Protokolldatum: 2010-08-01
Plats: Stadshotellet Åmål
Närvarande:

Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Elisabeth Norberg
Claës-L Ljung
Lars-G Dyberg
Protokoll

Tid Söndag 1/8 13.00

Plats Stadshotellet, Åmål

Närvarande Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Elisabeth Norberg
Claës-L Ljung
Lars-G Dyberg

Delges Anette Gottfridsson


Ärende Styrelsemöte


§ 1 Mötets öppnande
Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§3 Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från 20 mars, som tidigare hade skickats ut, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna


§4 Ekonomisk rapport
Ekonomin visade en behållning på ca 179tkr. Utestående fordringar finns i form av ej betalda medlemsavgifter.

Oförändrad årsavgift, dvs. 35:-/medlem och år kommer att föreslås årsmötet

§ 5 Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår oförändrad sammansättning av styrelsen.
Bengt Nilsson kommer att föreslås som sammankallande i valberedningen.
Oförändrade instruktioner kommer att förslås årsmötet

§ 6 SM
• 2010 Åmål
• 2011 Eskilstuna
• 2012 Solänget har fått förfrågan, men inte svarat ännu


§ 7 Internationellt
NM
• 2010 Finland i november
Herr EM
• 2011 Malta
Dam EM
• 2011 Holland prel.
Fegat Cup
• 2011 Ungern aug/sep
• 2012 körs inte pga. VM-år
VM
• 2010 Frankrike. Sverige 2:a genom Mikael Pilenberg!
• 2012 Nya Zeeland

Fegat övrigt
Styrelsen kommer att tillskriva Fegat och föreslå STaR:s styrelsemedlem Claës-L Ljung för omval som ordförande i Fegat en mandatperiod till.

En enig styrelse ombad STaR:s ordf. att skicka en motion som föreslår att Fegat bara ska ha EN vice ordförande.

Om Österrike ger klartecken kommer Claës-L Ljung att föreslå Sabine Klettenhofer som styrelsemedlem i Fegat.

Claës-L Ljung kommer också att föreslå en förändring i poängberäkningen för EM enligt "högsta poäng OCH minst en vinst krävs för totalseger"


§ 8 Motioner
Inga motioner har inkommit

§ 9 STC
Ordförande Bengt Larwik rapporterade att STaR har ett gott samarbete med STC

§ 10 Genomgång av årsmötesdagordning
Dagordningen gicks igenom inför årsmötet den 1:a augusti

§ 11 Övriga frågor
Ersättning för styrelse i samband med SM gicks igenom.

Tips på fördelar/nackdelar/fällor med sammangående av klubbar (t.ex amatörklubb o Btränarförening) kan lämnas till Per Englund.


§ 12 Nästa möte
Enligt kallelse

§ 13 Mötets avslutande
Mötet avslutades


Vid protokollet: Mats Falk

Justeras: Bengt Larwik


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se