31 MAJ 2023
 

STYRELSEMÖTE STAR

Protokolldatum: 2011-08-11
Plats: Sundbyholms slott, Eskilstuna
Närvarande:

Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Elisabeth Norberg
Claës-L Ljung
Lars-G Dyberg
Protokoll

Tid Torsdag 11/8 16.00

Plats Sundbyholms slott, Eskilstuna

Närvarande Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Elisabeth Norberg
Claës-L Ljung
Lars-G Dyberg

Delges Anette Gottfridsson


Ärende Styrelsemöte

§ 1 Mötets öppnande
Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§3 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4 Ekonomisk rapport
Ekonomin visar på ett minus-resultat. Främst av 2 orsaker. Styrelsearvoden för 2009 bokfördes inte på 2009 utan finns med i bokföringen för 2010 samt att medlemsavgifterna från medlemsbanorna har sjunkit kraftigt.

Oförändrad årsavgift, dvs. 35:-/medlem och år kommer att föreslås årsmötet.

§ 5 Valberedningens förslag
Elisabeth Norberg har avsagt sig omval. Valberedningen föreslår Olof Thorsson (Åby) som suppleant och i övrigt oförändrad sammansättning av styrelsen.

Bengt Nilsson kommer att föreslås som sammankallande i oförändradvalberedningen. Oförändrade instruktioner kommer att förslås årsmötet.

§ 6 SM
• 2011 Eskilstuna, allt verkar under kontroll
• 2012 Dannero har tackat ja


§ 7 Internationellt
NM
• 2011 Norge, krockar tyvärr med SM!!
• 2012 Sverige, ev på Tingsryd/Kalmar
Herr EM
• 2011 Spanien
Dam EM
• 2011 Holland i september.
Fegat Cup
• 2011 Ungern aug/sep
• 2012 körs inte pga. VM-år
VM
• 2012 Nya Zeeland. Eventuellt kan Sverige få en reservplats.

Fegat övrigt
Endast 9 av 15 medlemsländer deltog senast i Fegat Cup. Det blir svårare och svårare att hitta arrangör som kan ta detta arrangemang. Ska cupen finnas kvar?


§ 8 Motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 9 ST
Ordförande Bengt Larwik rapporterade att STaR har ett gott samarbete med ST. Men STaR önskar en återgång till "gamla" bidragsmetoden. Bengt Larwik tar upp detta med Ulf Hörnberg.


§ 10 Övriga frågor
Enligt tidigare styrelsebeslut är bidraget 1.500:- till uttagen kusk enligt turordningslistan.

Enligt tidigare styrelsebeslut är bidraget 3.000:- till kusk som deltar i VM.
Nytt uttagningssystem till EM. Beslutades att STaR:s tävlingskommité (Ljung/Larwik) lämnar förslag på deltagare i EM till styrelsen för beslut.

§ 11 Nästa möte
Enligt kallelse.

§ 12 Mötets avslutande
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Mats Falk

Justeras: Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se