16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE STAR

Protokolldatum: 2012-07-26
Plats: Hotell Kramm, Kramfors
Närvarande:

Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Lars-G Dyberg


Protokoll

Torsdag 26/7 2012 12.00

Plats Hotell Kramm, Kramfors

Närvarande Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Lars-G Dyberg

Delges Anette Gottfridsson, Claës-L Ljung, Olof Thorsson


Ärende Styrelsemöte

§ 1 Mötets öppnande
Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§3 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4 Ekonomisk rapport
Ekonomin har varit stabil under 2011, ett litet + visas i den utskickade rapporten.

Oförändrad årsavgift, dvs. 35:-/medlem och år kommer att föreslås årsmötet.

§ 5 Valberedningens förslag
Anette Gottfridsson har avsagt sig omval. Valberedningen föreslår Olof Thorsson, (Åby) som ordinarie och Bengt A Nilsson som ny suppleant. Övrigt oförändrad sammansättning av styrelsen.

Anita Hansson kommer att föreslås som sammankallande i valberedningen, där Mikael Pilenberg föreslås ersätta Bengt A Nilsson. Oförändrade instruktioner kommer att föreslås årsmötet.

§ 6 SM
• 2012 Dannero
• 2013 Åby har tackat ja


§ 7 Internationellt
NM
• 2012 Sverige, Tingsryd/Kalmar
• 2013 Danmark (from 2013 behöver NM för trav och Monté ej gå på samma bana)
Herr EM
• 2013 Ryssland
Dam EM
• 2013 Tyskland.
Fegat Cup
• 2013 arrangör, se hemsidan
VM
• 2012 Nya Zeeland.
• 2013 inget VM körs

Fegat övrigt
Årsavgiften sänkt till 1.500 euro.
Olga Bondar ingår numera i Fegats styrelse


§ 8 Motioner
En motion har inkommit, tyvärr försent, och kommer inte att behandlas på årsmötet. Endast informeras om.

§ 9 ST
Ordförande Bengt Larwik rapporterade att STaR har ett gott samarbete med ST. Men STaR saknar utsedd representant för STaR hos ST. Ordf kommer att föreslå Ulf Hörnberg.
STaR tar upp med ST att man bör vara svensk medborgare för att få delta i SM

§ 10 Genomgång av årsmötets dagordning
Dagordningen gicks igenom inför årsmötet.

§ 11 Övriga frågor
Avgående sekreterare Anette Gottfridsson kommer att tackas av vid lämpligt tillfälle

§ 12 Nästa möte
Enligt kallelse, troligen hos Claës-L Ljung, Fegen.

§ 13 Mötets avslutande
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Mats Falk

Justeras: Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se