16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE STAR 2009-04-25

Protokolldatum: 2009-04-25
Plats: Malmö
Närvarande:

Englund Per
Falk Mats
Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Norberg Elisabeth
Protokoll

Närvarande
Englund Per
Falk Mats
Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Norberg Elisabeth
Delges Dyberg Lars-G
Ljung
Ärende Styrelsemöte

§ 1 Mötets öppnande
Bengt hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Beslutades att följa den utskickade dagordningen.
§ 3 Konstituering
Följande fördelning av uppdrag fastställdes:
Kontoanvändare Bengt Larwik & Robert Juliusson, Svensk Ekonomitjänst
Justerare Mötesordförande & Mötessekreterare
Vice ordförande Claës-L Ljung
Fegat Claës-L Ljung
Tävling Bengt Larwik & Claës-L Ljung
STC Bengt Larwik & Mats Falk
STC Fullmäktige Bengt Larwik & Mats Falk
Nordiskt samarbete Bengt Larwik & Claës-L Ljung
Sekreterare Anette Gottfridsson
Administration Anette Gottfridsson
Hemsida Anette Gottfridsson
Arkivering Anette Gottfridsson
Utbildning Per Englund
§ 4 Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 24 juli 2008 i Halmstad, som tidigare hade skickats ut, gicks igenom och lades till handlingarna.
Protokollet från årsmötet den 25 juli 2008 i Halmstad godkändes och lades till handlingarna med undantaget av § 12 i årsmötesprotokollet ska justeras enl nedan.
Enligt styrelsens förslag om att ändra så att suppleanterna väljs vars ett år, och med 2 år i taget. Detta med anledning av att inte båda suppleanterna ska kunna försvinna samtidigt.
Detta måste tas på ytterligare ett allmänt möte för att vara giltigt (enligt stadgarna). Det tas upp på årsmötet i Umeå igen.

§ 5 Ekonomi
Genomgång av den ekonomiska rapporten
Vi har tagit del av det ekonomiska läget.
Den visar positiva siffror. Per den 23 april är saldot 239.213,94
Medlemsavgift
Det är i nuläget endast 10 klubbar som har erlagt sin medlemsavgift för 2009.
Anette skickar en påminnelse till de klubbar som ännu inte har betalat.
Dessutom lägger hon ut påminnelsen på hemsidan.
Skellefteå & Romme begär utträde ur STaR. Detta är något som måste beslutas på årsmötet, så till dess räknas de som medlemmar.
Sponsorer
ATG sponsrar SM-hjälmen + halva västen som segraren erhåller. Totalt 11.850,-.
Brizy sponsrar halva västen som SM-segraren erhåller.
Stall Berg sponsrar med halva speed-carten som Årets Amatörkörsven ehåller. STaR står för resten.
Claës kollar med Thomas Rylander (Stall Berg), om han vill vara med ytterligare ett år.
Hemsidan
Beslutades att Bengt ska undersöka med Margareta Wallenius om hon är intresserad av sponsring på vår hemsida.
Beslutades också att Jonas Petersson som hjälper oss med hemsidan ska fortsätta med detta om han vill det. Vår överenskommelse är ett år i taget och löper ut i juni. Alltså fortsätter han från juni 2009 till juni 2010.
Anette kollar med Jonas.
Elisabeth tog upp att Claës var på NM när det 2008 anordnades på Bergsåker och Dannero. De sa att de skulle betala för hans boende och kringarrangemang. Kan STaR stå för resan?
Enl det protokoll från styrelsemötet i mars 2008, så står det att det ska vara Elisabeth och Per som representerar STaR.
Enl Bengt ändrades detta på styrelsemötet i Halmstad till att det skulle vara Bengt som representerade. Detta finns dock inte i något protokoll.
Elisabeth kollar med Bergsåker.
§ 6 Sekreterarens rapport
Hemsidan
Anette informerade om vissa förändringar av hemsidan och dess utformning.
Det finnas ”klickbara” rubriker på Startsidan som leder mer direkt till informationen.
T ex finns det rubriker som SM, NM, EM o s v. Dessa rubriker leder direkt till en PDF-fil där det finns info om regler för t ex NM och info om vem som kör loppet, resultat o s v.
Postmottagare
En ny sväng med en påminnelse om att klubbarna bör meddelas vilka postmottagare de har. Anette fixar detta.
§ 7 Årets Amatörkörsven 2008
Årets Amatörkörsven 2008 blev Mathias Blomqvist (Kr).
Bengt informerar Mathias och kontaktar Travronden.
Anette skriver lite om Mathias som vi kan lägga ut på hemsidan.
Bengt ser också till så att Mathias får sitt hederspris vid något lämpligt tillfälle.
§ 8 SM
2008 i Halmstad
Det var ett bra och trevligt arrangemang. Stort tack till arrangörerna!
2009 i Umeå
Årets upplaga av amatör-SM är i full gång med planeringen.
Man får god hjälp av Travsällskapet och övriga lokala organisationer som ställer upp bra på detta arrangemang.
Arrangemanget kommer att bli den 6 – 8 augusti.
Den 6 augusti kommer det att bli bankett på kvällen
Den 7 augusti kommer man att göra en utflykt med lunch.
Tävlingarna körs på kvällen.
STaR ska ha styrelsemöte och årsmöte på torsdagen den 6 augusti.
Rum finns reserverade på 2 st hotell.
Beslutade att Anette tar in uppgifter för STaR´s styrelse vilka som det ska bokas för och om det ska vara enkel- eller dubbelrum. Sedan gör hon en gemensam bokning.
2010 i Åmål
Åmål som tidigare har tackat ja till 2010, har hörts av och har lite frågor inför arrangemanget, så de börjar lite smått fundera över sitt arrangemang.
2011 i ???
Enligt den turordning som finns, så är det Rommes tur att arrangera SM, men de väljer ju nu att lämna STaR, och då går frågan till nästa på turordningen. Och det är Eskilstuna.
Anette skriver till dem och hör om de är intresserade av ev värdskap till amatör-SM 2011. De uppmanas att lämna ett skriftligt svar till Anette senast den 30 juni 2009.
§ 9 Årsmöte
Årsmötet kommer att bli den 6 augusti kl 15.30 i Umeå.
Anette skickar ut följande i god tid:
Till valberedningen
• En uppmaning om att det är dags att sätta igång
• Tala om vilka uppdrag som ska tillsättas
• Tala om vilka som är på tur att avgå/väljas om
• Bifoga valberedningsinstruktioner
Till klubbarna ganska snart
• Kallelse
• Uppmaning om ev motioner som ska sändas in
• Uppmaning om ev förslag på kandidater till valbara platser meddelas valberedningen
• Nuvarande stadgar och förslag till förändring
Till klubbarna innan årsmötet
• Dagordning
• Årsberättelse
• Ekonomisk rapport 2008
• Ev motioner


Årsberättelse
Bengt skriver ingress och Claës skriver om det internationella och Anette skriver resten och sammansätter allt. Bengt och Claës skickar sina uppgifter till Anette och detta i god tid.
Förslag
Styrelsen lämnar Årsmötet förslaget om att ändra i stadgarna så att man väljer suppleanterna på 2 år. Första året väljer man 1 suppleant på 1 år och 1 på 2 år, sedan väljs de på 2 år vardera (1 suppleant väljs/år). Detta för att inte så gott som hela styrelsen ska kunna bytas ut på en gång. Som det är nu skulle man kunna få 5 nya på ett år (utav 7).
Detta förslag antogs på årsmötet 2008, men för att det ska gälla ska det klubbas ytterligare en gång på ett allmänt möte.
§ 10 NM
Sverige 2008
Bengt rapporterade från arrangemanget kring och på Bergsåker och Dannero. Det var ett bra arrangemang, men det var problem att få ihop hästar till loppen i Dannero.
Här hade Sverige stora framgångar i och med en kuskseger för Dan-Åke Olsson (Kr), och en andraplats för Linda Hedström i monté.

Danmark 2009
I år körs och rids NM i Danmark.
Det kommer att bli andra veckan i september (onsdag – lördag) på Odense och Åhlborg.
Danskarna återkommer med definitivt datum och program.
Travkuskar blir SM-segraren (om han/hon är medlem i en STaR-ansluten klubb) + 1 från Åmål + 1 från Östersund.
Montéryttare utses av montékomittén STC & STaR).
Delegat från STaR blir Bengt Larwik.
Regler för NM
Kuskar är SM-segraren + 1 kusk från den klubb som står på tur enligt den internationella turordningen. Hur klubben utser kusken är upp till klubben. Arrangeras NM i Sverige så blir det 1 kusk från arrangerande bana (de utser kusken). Arrangeras NM i något av de övriga länderna så är det ytterligare en klubb från den internationella turordningen.
Ersättningen till kuskarna är 3.000,-/kusk + ett ytterligare resebidrag på 1.000,- till SM-segraren. Övrigt får kuskarna/klubbarna stå för själva. Kuskarna måste skriva och skicka en räkning till STaR på den nämnda summa för att pengarna ska betalas ut (detta för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegater kuskarna om.
När det gäller delegater från STaR så är det i första hand ordförande som deltar. Detta med anledning av att det är ett möte med alla ordförande i de nordiska länderna.
Delegaten sköter anmälan och bokningarna för kuskarna och sig själv.
STaR lägger inte ut för några kostnader, utan var och en betalar för sig vid anmälan eller på plats.
När det gäller monté, så utser en montékommitté vilka som ska rida. Kommittén består av Bo Hjertsson på STC, Rickard Sjöberg och Bengt Larwik.
Om NM rids i Sverige så är en ryttare från arrangerande klubb och kommittén utser 2 ryttare. Rids NM i något av de övriga länderna, utser kommittén 3 ryttare.
NM körs och rids på samma arrangemang.
2009 Danmark
2010 Finland
2011 Norge
2012 Sverige
§ 11 Herr – EM
2008 Belgien
Bengt rapporterade från herrarnas EM i Belgien. Det var ett bra och trevligt arrangemang. Kent Knutsson (Vg) var Sveriges kusk, som tyvärr inte hade någon större framgång.
2009 Schweiz
I år avgörs EM i Schweiz den 28 – 30 augusti. Vår kusk blir Mathias Blomqvist (Kr).
I samband med arrangemanget håller Fegat sin Generalförsamling, och därmed innebär det att Bengt blir vår delegat. Förutom att hjälpa Mathias så deltar Bengt vid mötet.
Regler för herr-EM
Kusk är den manlige kusk som vunnit flest segrar under föregående år, och ej har deltagit i EM eller VM de senaste 5 åren.
Ersättningen till kusken är betalning av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan). Övriga utgifter betalar kusken själv.
Kusken måste skriva och skicka en räkning till STaR på den nämnda summa för att pengarna ska betalas ut (detta för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat kusken om.
STaR lägger inte ut för några kostnader, utan var och en betalar för sig vid anmälan eller på plats.
STaR ska skicka en delegat som informerar och hjälper kusken i samband med EM. Delegaterna sköter anmälan och bokningarna för kuskarna och sig själva.
Om det är Fegat´s generalförsamling i samband med arrangemanget, ska STaR´s ordförande i första hand åka.
2010 Tyskland
§ 12 Dam – EM
2008 i Sverige
Bengt rapporterade från Kalmar och Tingsryd. Bra arrangemang. Kusk var Hanna Lädhekorpi, som slutade på en fjärde plats.
2009 i Ukraina
I år avgörs dam-EM i Ukraina i mitten av september. Vi återkommer om exakt datum och program så fort vi fått det.
Kusk blir Angelica Ljungdahl (S). Mats kollar med henne om hon kan och vill.
STaR´s delegat blir Claës.
Regler för herr-EM
Kusk är den kvinnliga kusk som vunnit flest segrar under föregående år, och ej har deltagit i EM eller VM de senaste 5 åren.
Ersättningen till kusken är kostnaden av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan). Övriga utgifter betalar kusken själv.
Kusken måste skriva och skicka en räkning till STaR på den nämnda summa för att pengarna ska betalas ut (detta för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat kusken om.
STaR lägger inte ut för några kostnader, utan var och en betalar för sig vid anmälan eller på plats.
STaR ska skicka en delegat som informerar och hjälper kusken i samband med EM. Delegaterna sköter anmälan och bokningarna för kuskarna och sig själva.
Om det är Fegat´s generalförsamling i samband med arrangemanget, ska STaR´s Ordförande i första hand åka.
2010 Norge
2011 Holland
§ 12 Fegat Cup
Arrangemanget kördes inte 2008, eftersom det var ett VM-år, utan det återkommer 2009.
Fegat Cup kommer att arrangeras i Finland den 29 september – 2 oktober.
Enligt vår turordning så har turen kommit till Halmstad.
Delegat från STaR blir Claës. Han kontaktar Halmstad-klubben och hör om intresse.
2011 Ryssland
Regler för Fegat Cup
Kuskar utses enligt den internationella turordning som finns.
Det ska vara 1 man och 1 kvinna, i första hand från samma klubb.
Ersättningen till kuskarna är 2.000,-/kusk.
Kusken måste skriva och skicka en räkning till STaR på den nämnda summa för att pengarna ska betalas ut (detta för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat kusken om.
STaR lägger inte ut för några kostnader, utan var och en betalar för sig vid anmälan eller på plats.
Om STaR ska skickar en delegat, utses det från gång till gång.
§ 14 VM
2008 i USA
Här hade inte Sverige kvalificerat sig, och deltog alltså inte.
2010 Frankrike
Regler
Kusk blir den som under de två senaste åren vunnit flest lopp och ej deltagit i EM eller VM de senaste 5 åren.
Ersättningen från STaR består av kostnaden för arrangemanget. Däremot får kusken själv betala sin resa.
STaR ska beroende på kostnaden, skicka en delegat som informerar och hjälper kusken i samband med VM. Beslut om detta tas frångång till gång av STaR´s styrelse.
Om det är en delegat med så sköter han/hon anmälan av både kusk och sig själv till arrangemanget, samt bokar resan för både sig själv och kusken (om inga andra önskemål förekommer).
§ 15 Fegat
Ingen rapport här. Vi återkommer om detta vid nästa möte.

§ 16 STC
Samarbete
Kontakten med STC upplevs nu som bra. Ulf Hörnberg som vi har mest med att göra är bra. Något sämre fungerar det med sportavdelningen. Men i det stora hela fungerar allt bra.
Vi kan dock konstatera att STC tyvärr inte hade råd med någon uppvaktning på STaR´s 50-års jubileum.
§ 17 Utträde ur STaR
Se § 5.
§ 18 STaR-lopp
Som det är nu så är det så att de klubbar som önskar att köra STaR-lopp själva köper ett hederspris. Mot kvitto/faktura ställd till STaR får man här ett bidrag på 250,-. Kontakta Bengt Larwik om detta. Denna information kommer att läggas ut på hemsidan.
§ 19 Sponsorer
Se under § 5.
§ 20 Jubileum
2008 fyllde STaR 50 år. Hur uppmärksammades detta?
Jubileumslopp
Ett jubileumslopp kördes i slutet på året på Jägersro. Detta vanns av Dennis Ingvarsson (Kr).
Hederstecken
Ev ska det tas fram nya pins, sk Hederstecken som kan delas ut till ev lämplig kandidat.
För att tilldelas en sådan krävs:
”Långvarig arbetsinsats för amatörerna i Sverige antingen i STaR´s styrelse eller på det lokala planet.
Detta ska självfallet behandlas i STaR´s styrelse före man utser någon. Om personen som ev ska tilldelas utmärkelsen ingår i STaR´s styrelse ombedes denna lämna rummet när ärendet behandlas.
§ 21 Övriga frågor
När det gäller räkningar (även reseräkningar) ska dessa vara Svensk Ekonomitjänst, Robert Juliusson, tillhanda snarast, men dock senast 3 månader efter resa eller dyl.
§ 21 Nästa möte
Nästa möte blir i Umeå i samband med SM, den 6 augusti. Tid återkommer vi om.
§ 22 Mötats avslutande
Bengt tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Anette Gottfridsson
Justerat: Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se