16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE

Protokolldatum: 2010-03-20
Plats: Radison SAS hotell, Malmö
Närvarande:

Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Ljung Claës-L
Falk Mats

För info:
Dyberg Lars-G
Englund Per
Norberg Elisabeth
§ 1 Mötets öppnande
Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen som tidigare hade skickats ut, godkändes.

§ 3 Konstituering av styrelsen
Följande uppdrag tillsattes enligt nedan:

Kontoanvändare Bengt Larwik
Justerare av protokoll Mötesordförande & mötessekreterare
Vice ordförande Claës-L Ljung
FEGAT Claës-L Ljung
Tävling Bengt Larwik & Claës-L Ljung
STC Bengt Larwik & Mats Falk
STC Bas Bengt Larwik & Mats Falk
STC Fullmäktige Bengt Larwik & Mats Falk
Nordiskt Samarbete Bengt Larwik & Claës-L Ljung
Sekreterare Anette Gottfridsson
Administration Anette Gottfridsson
Hemsida Anette Gottfridsson
Arkivering Anette Gottfridsson
Utbildning Bengt Larwik

Beslut: Anette delger STC (Eva Ericsson) dessa uppgifter, och meddelar dem
att det är Bengt och Mats som är våra kontaktpersoner när det gäller STC. Det
gäller också vid deltagande på de möten som STaR är kallade till av STC, så
som STC – Bas, STC – fullmäktigemöte o s v.

§ 4 Mötets avslutande
Bengt tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se