15 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTE HALMSTAD 25 JULI 2008

Datum: 2008-07-25
Protokoll

Tid Fredagen den 25 juli kl. 15.00

Plats Scandic Hotell, Halmstad

Närvarande Se bif. bilaga


Ärende Årsmöte


§ 1 Mötets öppnande
Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 3Val av mötessekreterare
Mats Falk valdes till mötets sekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Kurt Roland Nilsson och Göran Rohm valdes till justeringsmän

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs och godkändes

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisor Robert Juliusson föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2007

§ 10 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) valdes till ordförande på 1 år

§ 11 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Mats Falk (S) och Anette Gottfridsson (Kr) valdes till ordinarie ledamöter på 2 år
§ 12 Val av suppleant(-er)
Elisabet Norberg (B) valdes till suppleant i 2 år och Lars-G Dyberg (F) valdes på 1 år enligt det nya förslaget där suppleant 1 väljs på 2 år och suppleant 2 på 1 år. From 2009 väljs 1 suppleant på 2 år vid varje årsmöte

§ 13 Val av revisorer
Robert Juliusson (J) valdes till revisor på 1 år

Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, valdes till revisionsfirma på 1 år. Linda Thörnqvist är företagets kontakt mot STaR

Thomas Jansson (År) valdes till revisorsuppleant på 1 år

§ 14 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung valdes till representant till FEGAT på 1 år

§ 15 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Bengt A Nilsson, sammankallande (H), Anita Hansson (År) och Annika Hallin (L)

§ 16 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner godkändes

§ 17 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift

§ 18 Årets amatörkörsven 2007
Hanna Lähdekorpi utsågs till årets amatörkörsven för 2007

§ 19 SM
• 2009 Umeå – har tackat ja
• 2010 Åmål – har tackat ja
• 2011 Romme /Rättvik ska tillfrågas

§ 20 Internationellt
NM
2008 Bergsåker/Dannero
Montékommitén (R Sjöberg, B Hjertsson och B Larwik) tar ut 2 platser i monté. 1 plats tas ut av Dannero/Bergsåker.
1 plats i trav tas ut av Dannero/Bergsåker, 1 plats till SM-vinnaren och 1 plats enligt listan

Herr EM
• 2008 Belgien, svensk deltagare var Kent Knutsson
• 2009 Schweiz
• 2010 Tyskland
• 2011 Frankrike
• 2012 Italien


Dam EM
• 2008 Kalmar/Tingsryd (svensk representant Hanna Lähdekorpi)
• 2009 Ukraina
• 2010 Norge
• 2011 Holland
• 2012 Spanien

Fegat Cup
• 2009 Finland
• 2010 körs inte pga. VM-år
• 2011 Ryssland
• 2012 körs inte pga. VM-år

VM
• 2008 USA
• 2010 Nya Zeeland (tveksamt om de tar detta)
• 2012 Frankrike

Fegat övrigt
STaR:s styrelsemedlem Claës-L Ljung omvald som ordförande i Fegat

§ 21 Motioner
Inga motioner hade inkommit

§ 22 STaR 50 år
STaR bildades 19/12 1958 i Malmö. Jubileumslopp kommer att köras på Jägersro i höst

§ 23 STC
Ordförande Bengt Larwik rapporterade att STaR har ett gott samarbete med STC:s tjänstemän. Tyvärr inte lika bra med styrelsen.

STaR:s ordförande kommer för styrelsens räkning att tillskriva STC ang önskemål om 20% högre bidrag för 2008

§ 24 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga hänskjutna frågor förelåg

§ 25 Övriga frågor
Lindesberg önskar dela SM-kval med Örebro. OK enligt mötet

§ 26 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Vid protokollet: Mats Falk

Justeras: Kurt Roland Nilsson Göran Rohm
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se