15 APRIL 2021
 

PROTOKOLL STARS DIGITALA ÅRSMÖTE 2020-12-06

Datum: 2021-01-24
Tid Söndagen 6 december 2020, kl. 17.00

Plats Digitalt årsmöte via teamslänk.

Närvarande Hans Lindgren, Bengt Larwik, Claes Ljung, Lukas Svedin och Kjell Gustafsson

Ärende Årsmöte

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst
Mail har skickats ut till lokalföreningarna samt kallelse på STaRs hemsida för mer än åtta veckor sedan.

§ 3 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 4Val av mötessekreterare
Hans Lindgren valdes till mötets sekreterare

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Lukas Svedin (S) och Kjell Gustafsson (J) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 6 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Bengt Larwik påtalade att pga. de rådande omständigheterna med covid-19 under året som gått så har vi inte haft någon egentlig verksamhet att föredra.

§ 7 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs av ordförande, godkändes och lades till handlingarna. Rapporten visar ett positivt resultat på 5 tkr. Detta efter att vi fonderat 55’ vardera till kommande EM och VM.
§ 8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna året.

§ 10 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) omvaldes till ordförande på 1 år enligt valberedningens förslag.


§ 11 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Kjell Gustafsson (Kr) och Olof Thorson (Å) omvaldes till ordinarie ledamöter på 2 år enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av 1 suppleant på 2 år
Lukas Svedin (S) valdes på 2 år enligt valberedningens förslag. Han sitter dock bara till dess att vi hittar en ersättare. Detta pga. att familjen väntar barn samt flytt till Hälsingland.

§ 13 Val av revisor på 1 år
Robert Juliusson (J), Svensk Ekonomitjänst AB, omvaldes till revisor på 1 år.

§ 14 Val av revisorsuppleant på 1 år
Peter Arnqvist (Hd) valdes till revisorsuppleant på 1 år.

§ 15 Val av revisionsfirma på 1 år
Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, omvaldes till revisionsfirma på 1 år..

§ 16 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till representant till FEGAT på 1 år

§ 17 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedningen omvaldes Tommy Wennerström (J) sammankallande, Peter Arnqvist (Hd) och Björn Persson (B).

§ 18 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner oförändrade.

§ 19 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 10:-/medlem pga. pandemin.

§ 20 Årets amatörkörsven 2020
STaRs styrelse har beslutat att utse Gustav Johansson (Hd), en ung och mycket lovande kusk som vi definitivt kommer att få höra mer om.

§ 21 SM
• 2021 Åby, vi är fortsatt nöjda med deras arrangemang och mottagandet från Åby och J W Pedersen var återigen otroligt bra 2020.


§ 22 Internationellt

Herr EM
• 2021 Spanien. Uppskjutet från 2020.

Dam EM
• 2021 Sverige. Hans Lindgren försöker få ihop två tävlingsdagar på Bergsåker och någon grannbana. Uppskjutet från 2020.

VM
• 2022 i Italien. Gick i år i Pompano Florida, USA och det hann genomföras innan covid-19 tog världen med storm.

Fegat övrigt

§ 23 Motioner
Inga motioner förelåg.


§ 24 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga frågor fanns.

§ 25 Övriga frågor
Stadgeändring genomfördes. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte ändrades att endast behöva göras senast tre veckor innan mötet (tidigare var det åtta veckor) och det räcker med en digital kallelse (post ej nödvändig).

§ 25 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se