15 APRIL 2021
 

DAGORDNING STARS DIGITALA ÅRSMÖTE 2020-12-06 KL 17

Datum: 2020-12-04
Dagordning digitalt Årsmöte STaR

Tid Söndag 6 dec 2020 kl. 17.00

Plats https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNmNzA1YjgtMzVhZS00NTgzLWI5YTktZTRkY2RmNmRjOTZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276431109-ff89-42c2-8781-a07ca07a2d57%22%2c%22Oid%22%3a%22e2fd8b1e-67a7-4979-90ca-7e11651393b6%22%7d


§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst

§ 3 Val av mötesordförande

§ 4Val av mötessekreterare

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§ 6 Föredragande av styrelsens årsberättelse

§ 7 Kassörens rapport

§ 8 Revisionsberättelse

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Val av ordförande på 1 år

§ 11 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år

§ 12 Val av 1 suppleant på 2 år

§ 13 Val av revisor på 1 år

§ 14 Val av revisorssuppleant på 1 år

§ 15 Val av revisionsfirma på 1 år

§ 16 Val av representant till FEGAT på 1 år

§ 17 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande

§ 18 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret

§ 19 Fastställande av årsavgift 2021

§ 20 Årets amatörkörsven 2020§ 21 SM

§ 22 Internationellt
NM

Herr EM

Dam EM

Fegat Cup

VM

Fegat övrigt


§ 23 Motioner

§ 24 Från styrelsen hänskjutna frågor

§ 25 Övriga frågor – Stadgeändring, ändra kallelsetiden till ett årsmöte eller ett extra årsmöte från åtta veckor till tre veckor och att det räcker med digitala kallelser (postat brev behövs ej).


§ 26 Mötets avslutande


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se