15 APRIL 2021
 

DAGORDNINGEN ÅRSMÖTET 2019-10-12

Datum: 2019-12-12
Dagordning Årsmöte STaR

Tid Lördag 12 okt 2019 kl. 12.00

Plats Hästägarrummet, Åby


§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst

§ 3 Val av mötesordförande

§ 4Val av mötessekreterare

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§ 6 Föredragande av styrelsens årsberättelse

§ 7 Kassörens rapport

§ 8 Revisionsberättelse

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Val av ordförande på 1 år

§ 11 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år

§ 12 Val av 1 suppleant på 2 år

§ 13 Val av revisor på 1 år

§ 14 Val av revisorssuppleant på 1 år

§ 15 Val av revisionsfirma på 1 år

§ 16 Val av representant till FEGAT på 1 år

§ 17 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande

§ 18 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret

§ 19 Fastställande av årsavgift

§ 20 Årets amatörkörsven 2019§ 21 SM

§ 22 Internationellt
NM

Herr EM

Dam EM

Fegat Cup

VM

Fegat övrigt


§ 23 Motioner

§ 24 Från styrelsen hänskjutna frågor

§ 25 Övriga frågor


§ 26 Mötets avslutande


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se