15 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTE STAR 2017-07-28

Datum: 2017-07-28
Protokoll

Tid Fredagen den 28 juli 2017, 11.00

Plats Scandic, Visby

Närvarande Se bif. bilaga

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 3 Val av mötessekreterare
Mats Falk valdes till mötets sekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Bengt A Nilsson (H) och Roger Allercrantz (J) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Den utskickade årsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Inga frågor på denna
punkt.

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs av ordförande, godkändes och lades till handlingarna. Rapporten visar ett
positivt resultat på 2 tkr.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2016.

§ 9 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) omvaldes till ordförande på 1 år enligt valberedningens förslag.

§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Hans Lindgren (B) och Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till ordinarie ledamöter på 2 år enligt
valberedningens förslag.

§ 11 Val av 1 suppleant på 2 år
Hanna Lähdekorpi (Hd) valdes på 2 år enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av revisor på 1 år
Robert Juliusson (J), Svensk Ekonomitjänst AB, omvaldes till revisor på 1 år.

§ 13 Val av revisorsuppleant på 1 år
Tommy Wennerström (J) valdes till revisorsuppleant på 1 år.

§ 14 Val av revisionsfirma på 1 år
Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, omvaldes till revisionsfirma på 1 år..

§ 15 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till representant till FEGAT på 1 år

§ 16 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Tommy Wennerström (J) sammankallande, Lukas Swedin (S) och Björn Persson
(B).

§ 17 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner godkändes.

§ 18 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift

§ 19 Årets amatörkörsven 2016
STaRs styrelse har beslutat att inte utse någon "årets amatörkörsven" för 2016, eftersom
styrelsen inte kunde hitta en körsven som "stack ut" prestationsmässigt under 2016.

§ 20 SM
• 2017 Visby
• 2018 Gävle har fått erbjudande, Solvalla reserv

§ 21 Internationellt
NM
• 2017 Danmark. Normalt är det SM-vinnaren + 2 kuskar från turordningen som är svenska
representanter. Men eftersom NM går samtidigt som SM skickas i år tre kuskar enligt turlistan. Kuskar
från Gävle. Kalmar och Eskilstuna kommer att representera Sverige.Herr EM
• 2017 Schweiz. Dan-Åke Olsson representerar Sverige

Dam EM
• 2017 Spanien (Mallorca). Hanna Lähdekorpi svensk representant

Fegat Cup
• 2017 Körs i Moskva. Svensk representant är Marita Gustafsson, Lindesberg

VM
• 2017 Körs ej detta år

Fegat övrigt
Ny sekreterare kommer att väljas på generalförsamlingen i samband med EM i Schweiz.

§ 22 Motioner
Inga motioner förelåg.
STaR kommer att motionera om ett amatörlopp varje månad på aktuell V75-bana. Amatörloppen på Jägersro (KGB), Axevalla, Kalmar och Färjestad ska inte räknas in i den "kvoten".

§ 23 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga frågor fanns.

§ 24 Övriga frågor
Inga frågor fanns

§ 25 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötetVid protokollet: Justeras:


Mats Falk Bengt A Nilsson Roger Allercrantz
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se