15 APRIL 2021
 

DAGORDNING ÅRSMÖTE STAR 2017

Datum: 2017-06-01
Dagordning Årsmöte STaR

Tid Fredag 28 juli kl. 13.00

Plats Travbanan, Visby


§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse

§ 6 Kassörens rapport

§ 7 Revisionsberättelse

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Val av ordförande på 1 år

§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år

§ 11 Val av 1 suppleant på 2 år

§ 12 Val av revisor på 1 år

§ 13 Val av revisorssuppleant på 1 år

§ 14 Val av revisionsfirma på 1 år

§ 15 Val av representant till FEGAT på 1 år

§ 16 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande

§ 17 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret

§ 18 Fastställande av årsavgift

§ 19 Årets amatörkörsven 2016

§ 20 SM

§ 21 Internationellt
NM

Herr EM

Dam EM

Fegat Cup

VM

Fegat övrigt

§ 22 Motioner

§ 23 Från styrelsen hänskjutna frågor

§ 24 Övriga frågor

§ 25 Mötets avslutande
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se