15 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTE ÅMÅL 1 AUGUSTI 2010

Datum: 2010-08-01


Protokoll

Tid Söndag 1 augusti 2010

Plats Stadshotellet, Åmål

Närvarande Se bif. bilaga


Ärende Årsmöte


§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 3Val av mötessekreterare
Mats Falk valdes till mötets sekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Bjarne Djupfeldt och Rolf Weidstedt valdes till justeringsmän tillika röstränare

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs och godkändes. Kan fås från klubbens sekreterare.

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs och godkändes. Överskott på 32tkr, klubbens ekonomi är god.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisor Robert Juliusson föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes. Kan fås från Robert Juliusson om så önskas.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2009

§ 9 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) valdes till ordförande på 1 år

§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Mats Falk (S) och Anette Gottfridsson (Kr) valdes till ordinarie ledamöter på 2 år
§ 11 Val av 1 suppleant på 2 år
Lars-G Dyberg (F) valdes på 2 år.

§ 12 Val av 1 revisor på 1 år
Robert Juliusson (J) valdes till revisor på 1 år

Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, valdes till revisionsfirma på 1 år

Thomas Jansson (År) valdes till revisorsuppleant på 1 år

§ 13 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung valdes till representant till FEGAT på 1 år

§ 14 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Bengt A Nilsson, sammankallande (H), Anita Hansson (År) och Annika Hallin (L)

§ 15 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner godkändes

§ 16 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift

§ 17 Årets amatörkörsven 2009
Åsa Svensson utsågs till årets amatörkörsven för 2009

§ 18 SM
• 2010 Åmål
• 2011 Sundbyholm har tackat ja
• 2012 Solänget har ännu inte svarat på förfrågan

§ 19 Internationellt
NM
2010 Finland
Går troligen 2:a veckan i november.

Herr EM
• 2011 Mallorca, troligen i april


Dam EM
• 2011 Holland

Fegat Cup
• 2010 körs inte pga. VM-år
• 2011 Ungern, aug/sep
• 2012 körs inte pga. VM-år

VM
• 2010 Frankrike. Sverige 2:a genom Mikael Pilenberg
• 2012 Nya Zeeland

Fegat övrigt
STaR kommer att föreslå styrelsemedlemmen Claës-L Ljung till omval som ordförande i Fegat.

§ 20 Motioner
Inga motioner hade inkommit

§ 21 STC
Ordförande Bengt Larwik rapporterade att STaR har ett gott samarbete med STC:s tjänstemän.

§ 22 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga hänskjutna frågor förelåg

§ 23 Övriga frågor
Inga frågor förelåg

§ 26 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Vid protokollet: Mats Falk

Justeras: Bjarne Djupfeldt Rolf Weidstedt


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se