15 APRIL 2021
 

ÅRSREDOVISNING STAR 2016

Datum: 2017-05-30
Årsredovisning för Sveriges Travamatörers Riksförbund 556632-2482
Räkenskapsåret 2016

Styrelsen för Sveriges Travamatörers Riksförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhet Sveriges Travamatörers Riksförbund - STaR - bildades 1958 i Malmö. STaR är en samorganisation för i Sverige verksamma travamatörklubbar. För närvarande finns 19 klubbar från Malmö i söder till Boden i norr med tillsammans runt 3000 medlemmar.

STaR har till ändamål att: - tillvarata anslutna klubbars intressen i svensk travsport. - tillvarata travamatörernas intressen i svensk travsport. - bedriva utbildnings- och informationsverksamhet för Sveriges travamatörer. - i samarbete med andra travorganisationer medverka till sportens utveckling och då företräda landets travamatörer i sportens centrala organisationer. - verka för nationellt och internationellt amatörutbyte. - verka för att startmöjligheter för amatörer i amatörlopp finns i tillfredställande omfattning på landets samtliga travbanor. - verka för en nyrekrytering av amatörer till sporten. - verka för en kvalitativt högtstående utbildning för körlicens. - övrigt företräda landets travamatörer.

STYRELSEN
Bengt Larwik, Ordförande
Claës-L Ljung, vice Ordförande
Mats Falk, Sekreterare
Hans Lindgren, Ledamot
Olof Thorson, Ledamot
Kjell Gustavsson, Suppleant
Bengt Nilsson, Suppleant
Revisor Robert Juliusson

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
årets vinst 2 406 disponeras så att i ny räkning överföres 2 406

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar

RESULTATRÄKNING

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Medlemsavgifter 32 105 24 675
Övriga intäkter och bidrag 240 237 138 000
272 342 162 675
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -269 936 -141 014
-269 936 -141 014
Rörelseresultat 2 406 21 661
Årets resultat 2 406 21 661

BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 3 336 3 000

Kassa och bank 224 006 222 254

Summa omsättningstillgångar 227 342 225 254
Summa tillgångar 227 342 225 254

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Ackumulerat eget kapital 224 936 203 274

Fritt eget kapital
Årets resultat 2 406 21 661
Summa eget kapital 227 342 224 936
Kortfristiga skulder
Övriga skulder 0 318

Summa eget kapital och skulder 227 342 225 254
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

TILLÄGGSUPPGIFTER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Noter
Förändring av eget kapital
Eget Balanserat Årets
kapital resultat resultat
Belopp vid årets ingång 135 115 68 160 21 661 Disposition av föregående års resultat: 21 661 -21 661
Årets resultat 2 406
Belopp vid årets utgång 135 115 89 821 2 406
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se