15 APRIL 2021
 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2015

Datum: 2016-05-17
Till föreningsstämman i Sveriges Travamatörers Riksförbund Org.nr 556632-2482

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sveriges
Travamatörers Riksförbund för räkenskapsåret 2015. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt
uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med
lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att
min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagens övriga delar.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Malmö den
_____________________________
Robert Juliusson
Revisor
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se