16 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTE SUNDBYHOLM 12 AUGUSTI 20011

Datum: 2011-08-12


Protokoll

Tid Fredag 12 augusti 2011

Plats Sundbyholmstravet, Eskilstuna

Närvarande Se bif. bilaga

Ärende Årsmöte

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 3Val av mötessekreterare
Mats Falk valdes till mötets sekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Ulf Collstam och Lars G Dyberg valdes till justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs och godkändes. Kan fås från klubbens sekreterare.

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs och godkändes. Underskott på ca 61 tkr, beroende på minskande medlemsavgifter och felbokförda styrelsearvoden för 2009. Arvodena bokades ej på år 2009 utan är bokförda under 2010.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisor Robert Juliusson föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes. Kan fås från Robert Juliusson om så önskas.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2009

§ 9 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) valdes till ordförande på 1 år

§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Per Englund (Ö) och Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till ordinarie ledamöter på 2 år
§ 11 Val av 1 suppleant på 2 år
Olof Thorsson (Å) valdes på 2 år.

§ 12 Val av 1 revisor på 1 år
Robert Juliusson (J) valdes till revisor på 1 år

Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, valdes till revisionsfirma på 1 år

Thomas Jansson (År) valdes till revisorsuppleant på 1 år

§ 13 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung valdes till representant till FEGAT på 1 år

§ 14 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Bengt A Nilsson, sammankallande (H), Anita Hansson (År) och Annika Hallin (L)

§ 15 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner godkändes

§ 16 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift

§ 17 Årets amatörkörsven 2010
Lasse Punkari (S) utsågs till årets amatörkörsven för 2010

§ 18 SM
• 2011 Sundbyholm
• 2012 Dannero

§ 19 Internationellt
NM
• 2011 Norge, Tyvärr samtidigt som SM
• 2012 Sverige. Troligen Tingsryd/Kalmar

Herr EM
• 2011 Mallorca, Sverige näst sist
• 2012, Tjeckien (Prag)

Dam EM
• 2011 Holland, svensk representant Louise Medelberg (S)
• 2012 Österrike

Fegat Cup
• 2011 Ungern (Budapest), sep
• 2012 körs inte pga. VM-år

VM
• 2012 Nya Zeeland


Fegat övrigt
Claës-L Ljung omvald som ordförande i Fegat. Sabine Klettenhofer invald som styrelsemedlem i Fegat. Generalförsamling kommer att hållas i samband med Dam-EM i Holland, där Italien kommer att röstas in som medlemsland.


§ 20 Motioner
Inga motioner hade inkommit

§ 21 ST
Ordförande Bengt Larwik rapporterade att STaR har ett gott samarbete med ST:s tjänstemän. Men STaR saknar uttalad ansvarig person på ST för amatörerna. BAS-organisationerna har bara en adjungerad i ST:s styrelse

§ 22 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga hänskjutna frågor förelåg

§ 23 Övriga frågor
Inga frågor förelåg

§ 24 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Vid protokollet: Mats Falk

Justeras: Ulf Collstam Lars G Dyberg


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se