15 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-08-15

Datum: 2015-10-11
Tid Lördagen den 15 augusti, 11.00

Plats Quality Hotel, Sundsvall

Ärende Årsmöte

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande.

§ 3Val av mötessekreterare
Mats Falk valdes till mötets sekreterare.

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Ulf Collstam (S) och Bengt L Axelsson (E) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Den utskickade årsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Inga frågor på denna punkt.

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs av ordförande, godkändes och lades till handlingarna. Rapporten visar ett positivt resultat på 62 tkr. I likvida medel fann 206.000:- vid årsskiftet.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2014.

§ 9 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) omvaldes till ordförande på 1 år.

§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till ordinarie ledamot på 2 år och Hans Lindgren (B) valdes till ny ordinarie ledamot på 2 år (ersätter avgående Per Englund).

§ 11a Val av 1 suppleant på 2 år
Bengt I Nilsson (Hd) valdes på 2 år, omval.

§ 11b Fyllnadsval av 1 suppleant på 1 år
Kjell Gustafsson (K) valdes på 1 år, nyval.

§ 12 Val av revisor på 1 år
Robert Juliusson (J), Svensk Ekonomitjänst AB, omvaldes till revisor på 1 år.

§ 13 Val av revisorsuppleant på 1 år
Thomas Jansson (År) valdes till revisorsuppleant på 1 år.

§ 14 Val av revisionsfirma på 1 år
Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, omvaldes till revisionsfirma på 1 år.

§ 15 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till representant till FEGAT på 1 år.

§ 16 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Tommy Wennerström (J) sammankallande, Per Englund (Ös) och Björn Persson (B).

§ 17 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner godkändes.

§ 18 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift.

§ 19 Årets amatörkörsven 2012
Håkan B Johansson (Hd) utsågs till årets amatörkörsven 2014.

§ 20 SM
• 2015 Bergsåker.
• 2016 Lindesberg.
• 2017 Visby (svarar officiellt före 20151231).

§ 21 Internationellt
NM
• 2015 Norge i oktober. SM-vinnaren + 2 kuskar från turordningen är svenska representanter.

Herr EM
• 2015 Norge.

Dam EM
• 2015 Danmark i november. Förslag på representant till tävlingskommittén.

Fegat Cup
• 2015 Körs i Tyskland.
• nya regler enligt motion lagd av Sverige och Tyskland.
o 3 lopp.
o blandade lopp, dvs. både män och kvinnor i samma lopp.
o vinnande nation får ett "wildcard" till VM om medlemsnationen inte direktkvalificerat sig.
VM
• 2016 Ungern.
o 12 nationer.
o FEGAT disponerar de platser som finns kvar för att nå 12 deltagare när samtliga utomeuropeiska deltagare anmält.

Fegat övrigt
FEGAT har fått en inbjudan från Pompano Park, Florida, till en kuskmatch i mars 2016. Separat information går ut till medlemsföreningarna. FEGAT har erbjudits 9 platser och Sverige anmäler intresse att delta i uttagningslottningen som kommer att ske eftersom FEGAT har 15 medlemmar. STaRs tävlingskommitté tar ut svensk representant, som måste ha minnst 15 segrar i karriären.
§ 22 Motioner
Inga motioner förelåg.

§ 23 Från styrelsen hänskjutna frågor
Ordföranden meddelade att Gävle och Visby åter är medlemmar i STaR.

§ 24 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 25 Mötets avslutande
Innan mötet avslutades tackade ordförande Bengt Larwik avgående styrelseledamoten Per Englund för hans insats under flera år i STaRs styrelse.
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.


Vid protokollet: Justeras:

Mats Falk Ulf Collstam Bengt L Axelsson
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se