15 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTE 2013-09-20

Datum: 2013-10-26
Plats Åby, Mölndal

Närvarande se nedan

Ärende Årsmöte

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 3Val av mötessekreterare
Mats Falk valdes till mötets sekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Lars G Dyberg (F) och Hans Lindgren (B) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs och godkändes. Inga frågor på denna punkt.

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs och godkändes. Rapporten visar ett positivt resultat på 47.426:-.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2012

§ 9 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) omvaldes till ordförande på 1 år

§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Claës-L Ljung (Hd) och Per Englund (Ös) omvaldes till ordinarie ledamöter på 2 år

§ 11 Val av 1 suppleant på 2 år
Bengt I Nilsson (Hd) valdes på 2 år.

§ 12 Val av revisor på 1 år
Robert Juliusson (J), Svensk Ekonomitjänst AB, omvaldes till revisor på 1 år

§ 13 Val av revisorsuppleant på 1 år
Thomas Jansson (År) valdes till revisorsuppleant på 1 år

§ 14 Val av revisionsfirma på 1 år
Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, omvaldes till revisionsfirma på 1 år

§ 15 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till representant till FEGAT på 1 år

§ 16 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Anita Hansson (År), sammankallande, Annika Hallin (L) och Mikael Pilenberg (J)

§ 17 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner godkändes

§ 18 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift

§ 19 Årets amatörkörsven 2012
Lasse Punkari (S) utsågs till årets amatörkörsven 2012. Hederspris kommer att utdelas på Solvalla av Mats Falk.

§ 20 SM
• 2013 Åby
• 2014 Kalmar

§ 21 Internationellt
NM
• 2013 Danmark
• 2014 Finland

Herr EM
• 2013 i Ryssland samtidigt som SM. Håkan B Johansson är svensk repr.
• 2014 Ukraina

Dam EM
• 2013 Tyskland, svensk representant Hanna Lähdekorpi (Hd), 4:a
• 2014 Belgien

Fegat Cup
• 2013 Danmark, svensk representant Ronny Gustafsson (S), 2:a
• motion lagd för nedläggning av Fegat Cup pga. för dåligt intresse

VM
• 2013 körs ej
• 2014 Finland

Fegat övrigt
Ny generalsekreterare efter avlidne Fredy Moder blir Agustí Mascaró Pou från Mallorca

§ 22 Motioner
En motion hade inkommit från Åmål, förslaget innebär att det är kusken inte ekipaget som representerar, dvs. arrangerande bana håller med hästar i semifinal och finalloppen.
Beslut: motionen avslogs

§ 23 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga hänskjutna frågor förelåg

§ 24 Övriga frågor
Inga frågor förelåg

§ 25 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Vid protokollet:Mats Falk Justeras:Hans Lindgren Lars G Dyberg

Deltagarförteckning Årsmöte 20 september 2013

Bengt Larwik STaR, Jägersro
Mats Falk STaR, Solvalla
Per Englund STaR, Östersund
Lars-G Dyberg STaR, Färjestad
Olof Thorson STaR, Åby
Bengt A Nilsson STaR, Halmstad
Ulf Collstam Solvalla
Hans Lindgren Bergsåker
Robert Juliusson Jägersro
Tommy Högqvist Kalmar

 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se