15 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTE ÖSTERSUND 5 AUGUSTI 2007

Datum: 2007-08-05
ProtokollPlats Scandic Hotell, Östersund

Närvarande Se bifogad närvarolista

Ärende Årsmöte

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Mötet valde enhälligt Bengt Larwik till att leda mötet.
§ 3 Val av mötessekreterare
Mötet valde enhälligt Anette Gottfridsson till att föra protokoll för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes enhälligt Göran Rohm (F) och Lars-G Dyberg (F).
§ 5 Föredragande av styrelsens berättelse
Styrelsens årsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
Beslut: Fr o m nästa år ska årsberättelsen distribueras ut till klubbarna i samband med att dagordningen sändes ut. Dessutom ska den läggas ut på hemsidan.
§ 6 Kassörens rapport
Vid 2006 års slut hade STaR 194.130,-.
En faktura ska sändas till ATG på 11.850,-. Detta för sponsringen av SM-hjälmen och nytt för i år, en blå/gul väst. Detta till SM-segraren.
Enligt revisorn ser allt bra ut på ett deklarationsmässigt sätt.
Beslut: Fr o m nästa år ska den ekonomiska rapporten distribueras ut till klubbarna i samband med att dagordningen sändes ut. Dessutom ska den läggas ut på hemsidan.
§ 7 Revisionsberättelse
Revisor Robert Juliusson (J) läste upp den revisionsberättelse som upprättats efter att bokföringen för 2006 granskats.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Robert Juliusson (J) rekomenderade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det kommande året.
Beslut: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det kommande året.
§ 9 Val av 1 ordförande på 1 år
I tur att avgå: Bengt Larwik (J)
Valberedningens förslag: Bengt Larwik (J)
Beslut: Enligt valberedningens förslag.
§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
I tur att avgå: Claës-L Ljung (Hd) och Per Englund (Ös)
Valberedningens förslag: Claës-L Ljung (Hd) och Per Englund (Ös)
Beslut: Enligt valberedningens förslag.
§ 11 Val av 2 suppleanter på 2 år
I tur att avgå: Elisabeth Norberg (B) och Lars-G Dyberg (F)
Valberedningens förslag: Elisabeth Norberg (B) och Lars-G Dyberg (F)
Beslut: Enligt valberedningens förslag.
§ 12 Val av 1 revisor på 1 år, 1 extern revisor från en revisionsfirma på 1 år samt 1 revisorsuppleant på 1 år
I tur att avgå: Revisor: Robert Juliusson (J), Extern revisor: Linda Thörnqvist, svensk Ekonomitjänst AB, Revisorsuppleant: Thomas Jansson (År)
Valberedningens förslag: Revisor: Robert Juliusson (J), Extern revisor: Linda Thörnqvist, svensk Ekonomitjänst AB, Revisorsuppleant: Thomas Jansson (År).
Beslut: Enligt valberedningens förslag.
§ 13 Val av 1 representant till Fegat på 1 år
I tur att avgå: Claës-L Ljung (Hd)
Valberedningens förslag: Claës-L Ljung (Hd)
Beslut: Enligt valberedningens förslag.
§ 14 Val av valberedning på 3 personer i 1 år, varav 1 sammankallande
I tur att avgå: Agne Tern (Å) = Sammankallande, Bengt Nilsson (Hd), Anita Hansson (År).
Beslut: Mötet föreslog och valde enhälligt Agne, Bengt och Anita till valberedning för kommande år. Agne är sammankallande.
§ 15 Formulering av valberedningsinstruktioner för det kommande verksamhetsåret
Beslutades att valberedningsinstruktionerna ska vara oförändrade för det kommande året.
§ 16 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår oförändrad avgift , d v s 35,-/person från varje klubb.
Beslut: Enligt styrelsens förslag.
§ 17 Föreningar som begärt utträde ur STaR
Skellefteå och Gävle har skriftligt begärt utträde ur STaR.
Styrelsen föreslår årsmötet om att Gävle får sin önskan om utträde beviljad.
Styrelsen föreslår att innan beslut fattas i frågan om Skellefteå ska beviljas utträde, kontaktar Per Englund Hans-Olov Pettersson, som tidigare varit en aktiv kraft i klubben och hör om lite synpunkter därifrån. Frågan tas upp igen vid ett senare tillfälle.
Beslut: Enligt styrelsens förslag.

§ 18 Årets amatörkörsven 2006
Bengt Larwik ska undersöka om Kent Knutsson (Vg) är medlem i någon STaR-ansluten klubb. Är han det så blir han årets amatörkörsven 2006. Om det inte blir Kent, så blir det Pekka Lähdekorpi (Hd). Detta återkommer vi om på hemsidan.
En diskussion om hur vi ska få tillbaka klubbarna till STaR var på tal.
§ 19 SM
2007 – Östersund
Arrangemanget har varit lyckat hittills och nu är det bara tävlingarna kvar, och det brukar ju också gå bra. Vi tackar Östersund för arrangemanget som varit lyckat!
Bengt visade den hjälm och – nytt för i år - den väst som SM-segraren erhåller. Västen är blå/gul och det står på den att man är SM-segrare 2007. Hjälm och väst sponsrars av ATG och STaR tillsammans.
2008 – Halmstad
Bengt Nilsson meddelade att de är igång med planeringen.
2009 – Umeå
Umeå har tackat ja till att arrangera SM 2009.
2010
Frågan kommer att ställas till Åmål.
§ 20 Internationellt
NM
2007 körs NM på Biri och Momarken i Norge den 5 – 7 oktober.
Kuskar blir den som vinner SM + 1 kusk från Östersund och 1 kusk från Solvalla.
Delegat från STaR blir Claës.
2008 är det Sveriges tur att arrangera NM. Frågan går nu till Bergsåker, och det handlar då både om trav och monté. Elisabeth undersöker detta.
Herr – EM
2007 körs herrarnas EM i Salzburg, Österrike den 6 – 9 september.
Kusk blir Pekka Lähdekorpi (Hd).
Delegat från STaR blir Bengt.
2008 körs herrarnas EM i Belgien.
Dam – EM
2007 kördes damernas EM i Danmark. Kusk var Åsa Svensson (Hd) var STaR´s representant.
Bengt var STaR´s delegat. Han rapporterade från arrangemanget som inte var någon ”höjdare”.
2008 körs damernas EM i Kalmar och Tingsryd.
Att tänka på inför Dam-EM kan vara att ansöka hos STC om att få köra utan pisk i loppen. Bengt undersöker detta.
Fegat Europa Cup
2007 körs Fegat Europa Cup i Tjeckien. Kuskar blir en kvinna från Solvalla och en man från Åby.
Delegat från STaR blir Claës.
2008 körs inget Fegat Europa Cup (Körs vart annat år).
VM
2007 körs inget VM.
2008 körs VM i USA (Chicago & New York).
Det är de 8 främsta nationerna i herrarnas EM som deltar i VM, så vi får se hur det blir med deltagande från Sverige.

Fegat – övrigt
Det har varit generalförsamling i Fegat. Det blev inte någon förändring inom Fegats styrelse.
Nya medlemsländer är Italien & Spanien, så nu har Fegat totalt 16 medlemsländer.
Serbien har ansökt om medlemskap, men nekats.
Inom Fegat har man nu börjat tillämpa ett nytt poängsystem med – (minus) poäng, 1 eller 2 poäng, och det är domaren som utdelar dem.
§ 21 Stadgar
En förändring i stadgarna är att besluta om. Frågan har varit uppe en gång tidigare, men förändringar ska tas på två möten för att ändringen ska gälla.
§ 8 Teckningsrätt
Riksförbundet tecknas av ordförande, Svensk Ekonomitjänst AB i Malmö eller 2 ordinarie ledamöter i STaR´s styrelse.
Beslut: Enligt ovan.
§ 22 STaR-lopp
Bengt Larwik och Mats Falk håller på att jobba fram ett nytt koncept för STaR-loppen. I stora drag kommer det att bli uttagningslopp uppdelat i landet och en final som ska köras på Solvalla. Det kommer att bli endast kuskar alltså inte ekipage. Mer om detta kommer på hemsidan.
§ 23 STC
Samarbetet med STC fungerar bra.
Däremot är problemet med STC-bas ännu inte löst. D v s dem plats som basorganisationerna har gemensamt i STC-bas erhålls fortfarande av Tränarna, och inte som sagts, att det ska ambuleras mellan organisationerna.
§ 24 Motioner
En motion har kommit från Halmstad ang uttagningen inför EM och VM.
Man anser att mestvinnande kusk föregående år ska representera.
Styrelsen föreslår att det beslut som finns sedan tidigare ligger fast, med undantag av att det ändras till att: ”den som inte deltagit i EM eller VM de senaste 5 åren”.
Beslut: Enligt styrelsens förslag.
§ 25 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inget finns i nuläget.
§ 26 Övriga frågor som anmälts vid dagordningens godkännande
En diskussion kom upp om att vissa banor får dela på sina uttagningslopp till amatör-SM.

§ 27 Mötets avslutande
Bengt tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Anette GottfridssonJusterat:

Lars-G Dyberg
Göran Rohm
Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se