15 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTE DANNERO 26 JULI 2012

Datum: 2012-07-26
Protokoll

Tid Torsdag 26 juli 2012

Plats Dannero, Kramfors

Närvarande Se bif. bilaga

Ärende Årsmöte

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 3Val av mötessekreterare
Mats Falk valdes till mötets sekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Bengt A Nilsson och Lars G Dyberg valdes till justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs och godkändes. Inga frågor på denna punkt.

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs och godkändes. Rapporten visar ett minus på 47 tkr

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes. Påpekades att STaR:s revisionsfirma inte godkänner utlägg utan kvitto

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2011

§ 9 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) valdes till ordförande på 1 år

§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Mats Falk (S) och Olof Thorsson (Å) valdes till ordinarie ledamöter på 2 år
§ 11 Val av 1 suppleant på 2 år
Lars-G Dyberg (F) valdes på 2 år.

§12 Fyllnadsval av 1 suppleant på 1 år
Bengt A Nilsson (Hd) valdes på 1 år

§ 13 Val av revisor på 1 år
Robert Juliusson (J) valdes till revisor på 1 år

§ 14 Val av revisorsuppleant på 1 år
Thomas Jansson (År) valdes till revisorsuppleant på 1 år

§ 15 Val av revisionsfirma på 1 år
Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, valdes till revisionsfirma på 1 år

§ 16 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung valdes till representant till FEGAT på 1 år

§ 17 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Anita Hansson (År), sammankallande , Annika Hallin (L) och Mikael Pilenberg (J)

§ 18 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner godkändes

§ 19 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift

§ 20 Årets amatörkörsven 2011
Louise Medelberg (S) utsågs till årets amatörkörsven för 2011

§ 21 SM
• 2012 Dannero
• 2013 Åby

§ 22 Internationellt
NM
• 2012 Sverige. Tingsryd/Kalmar
• 2013 Danmark (NM för trav och monté måste inte gå samtidigt fr.o.m. 2013)

Herr EM
• 2012, Tjeckien (Prag)

Dam EM
• 2012 Österrike, svensk representant titelförsvarare Louise Medelberg (S)
• 2013 Tyskland

Fegat Cup
• 2012 körs inte pga. VM-år
• 2013 se hemsida


VM
• 2012 Nya Zeeland
• 2013 körs ej

Fegat övrigt
Claës-L Ljung omvald som ordförande i Fegat. Olga Bondar invald som styrelsemedlem i Fegat. Årsavgiften sänkt från 1.750 euro till 1.500 euro.


§ 23 Motioner
En motion hade inkommit, tyvärr inte i tid, varför den inte kunde behandlas. Ordf. informerade om innehållet. Förslaget är att det är kusken inte ekipaget som representerar, dvs. arrangerande bana håller med hästar i semifinal och finalloppen.

§ 24 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga hänskjutna frågor förelåg

§ 25 Övriga frågor
Inga frågor förelåg

§ 26 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Vid protokollet: Mats Falk
Justeras: Bengt A Nilsson Lars G Dyberg 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se